Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en de aankoop van goederen via deze website (de “Voorwaarden”). U dient deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de Website te gebruiken. Door de Website te gebruiken of een bestelling te plaatsen via deze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, kunt u deze website niet gebruiken. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. U dient de Voorwaarden regelmatig te lezen, aangezien de toepasselijke Voorwaarden de Voorwaarden zijn die van kracht zijn op het moment van het gebruik van de Website of op het moment van het aangaan van een Contract (zie hieronder).

§ 2 Contractuele partner, sluiting van het contract

Het koopcontract is gesloten met:

M1 Med Beauty Berlin Netherlands B.V.
Minervalaan 15HS
1077 NJ Amsterdam

Telefoon: +31 (0) 20 369 71-69

Maatschappelijke zetel: Amsterdam

Plaatselijke rechtbank: Rijswijk
KvK-nr: 73 4080 18
B.T.W.: 859520249B01

Alle door ons aangeboden producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, ook wat de prijsinformatie betreft. Deze producten vormen slechts een niet-bindend verzoek tot het doen van een aanbod tot aankoop door de consument. Nadat u de betalings- en verzendgegevens hebt verstrekt, doet u een bindend aanbod tot aankoop van de producten in de winkelwagen door op de bestelknop te klikken. Voordat u uw bestelling verzendt, kunt u uw gegevens te allen tijde corrigeren door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die u daartoe in het bestelproces ter beschikking worden gesteld en worden uitgelegd. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de consument deze algemene voorwaarden als enige gezaghebbend voor de rechtsverhouding met de contractpartner. Het koopcontract komt pas tot stand met de verzending van de goederen of de waardebon, waarvoor de consument een verzendingsbevestiging per e-mail ontvangt.

§ 3 UW INFORMATIE EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

De informatie en persoonsgegevens die u ons verstrekt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens en informatie accuraat en correct is.

§ 4 GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Door deze website te gebruiken en/of via deze website een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in de website alleen te gebruiken voor legitieme vragen of bestellingen en geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien wij redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijke bestelling is geplaatst, hebben wij het recht de bestelling te annuleren en de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis te stellen. Door een bestelling te plaatsen via onze website, garandeert u dat u minstens 18 jaar oud bent en wettelijk in staat bent om bindende contracten af te sluiten.

§ 5 LEVERINGSVOORWAARDEN

Verzendkosten zullen worden toegevoegd aan de aangegeven productprijzen.

§ 6 RECHT VAN WEIGERING

Wij behouden ons het recht voor om elk product van de Website te verwijderen en/of om inhoud van deze Website te verwijderen of te bewerken.

§ 7 ZENDING niet af kunnen leveren.

Als wij een zending zelfs na twee afleverpogingen niet kunnen afleveren, zullen wij proberen uw zending op een post locatie afleveren. In dat geval laten wij een bericht achter waarin wij u vertellen waar de levering zich bevindt en hoe u deze in ontvangst kunt nemen. Als u op de afgesproken leverdatum niet op de plaats van levering bent, neem dan contact met ons op om de levering op een andere dag te regelen. Als wij uw bestelling buiten uw schuld niet kunnen leveren, gaan wij ervan uit dat u na verloop van 15 dagen hebt geweigerd de goederen in ontvangst te nemen. Als gevolg van de weigering om de goederen in ontvangst te nemen, zullen wij het koopcontract verbreken. Wij zullen de betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk terugbetalen, uiterlijk binnen 30 dagen na de datum waarop het contract geacht wordt te zijn geëindigd. In dergelijke gevallen zijn wij gerechtigd u alle verzendingskosten en andere kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit het niet in ontvangst kunnen nemen van de levering.

§ 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Vanaf het moment van levering, zijn de producten onderworpen aan uw aansprakelijkheid.

§ 9 BETALING

PayPal

Als u met PayPal betaalt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de betalingsdialoog van PayPal. Voor deze betaalwijze heeft u een klantenrekening nodig op de site www.paypal.de. Houd uw PayPal klant login gereed.

CREDIT CARD

Bij betaling met kredietkaart Visa, MasterCard of American Express wordt u automatisch in gecodeerde vorm doorgestuurd naar een externe pagina van de betalingsdienstaanbieder PayPal. Voor deze betaalmethode heeft u geen klantenrekening of login nodig. De afrekening van de kaart wordt uitgevoerd door PayPal. Met deze betaalmethode betaalt u geen verdere kosten aan ons of de betaaldienstverlener.

§ 10 M1 CADEAUBON

De M1 Cadeaubon met een 4-cijferige of 5-cijferige PIN-code is een waardebon met een waarde in euro’s, die de houder het recht geeft deze waardebon te gebruiken als betaalmiddel voor een plastische of esthetische behandeling (indien medisch uitvoerbaar) of voor de aankoop van M1 Select-producten in de M1 Med Beauty-vestigingen. Let op: de cadeaubonnen worden alleen ingewisseld als u ze in het origineel overhandigt. Dit is voor uw veiligheid en de onze. Bij gebruik van M1-Cadeaubonnen als betaalmiddel geldt het tegoed op de betreffende bon op het moment van inwisseling. Indien de prijs van het aan te kopen product lager is dan het bedrag van de betaalmiddel gebruikte cadeaubon, behoudt u het verschil als tegoed. Dit krediet kan worden gebruikt voor de aankoop van andere producten of voor verdere plastische of esthetische behandelingen. Een contante betaling van het verschil is uitgesloten. Als de prijs van de plastische of esthetische behandeling of het aan te kopen product hoger is dan het nominale bedrag van de cadeaubon, moet u het verschil bijbetalen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of onleesbaarheid van M1-cadeaubonnen. Cadeaubonnen zijn over het algemeen drie jaar geldig vanaf het einde van het jaar waarin de bon is uitgegeven. Geen contante betaling mogelijk. Waardebonnen die in het kader van een kortingsactie worden gekocht, kunnen niet met andere kortingen of acties worden gecombineerd. Promotiebonnen zijn NIET inwisselbaar voor chirurgie, aligner en veneer behandelingen. Vergeet niet dat de M1-cadeaubon na aankoop niet inwisselbaar is. Duplicatie van de voucher is verboden. De orderbevestiging voor de aankoop van de waardebon kan niet worden gebruikt als waardebon in de M1 Med Beauty vestigingen.

§ 11 M1 BEHANDELINGSVOUCHER

De M1 behandelingsvouchers met een 4-cijferige of 5-cijferige PIN-code is een bon met een waarde in euro’s die de houder het recht geeft deze waardebon te gebruiken als betaalmiddel voor een plastische of esthetische behandeling in de M1 Med Schoonheid specialistische Centra. Let op: de behandelingsvouchers worden alleen ingewisseld als u ze in het origineel voorlegt. Dit is voor uw en onze veiligheid. Bij gebruik van M1-behandelingsvouchers als betaalmiddel is het tegoed op de desbetreffende voucher geldig op het moment van inwisseling. Het verschil tussen de prijs van de behandeling en de waarde van de voucher moet volledig worden betaald. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of onleesbaarheid van M1-behandelbonnen. Vouchers zijn over het algemeen drie jaar geldig vanaf het eind van het jaar waarin de voucher is uitgegeven. Een teruggave of contante betaling van de behandelingsvoucher is niet mogelijk. Waardebonnen die in het kader van een kortingsactie worden gekocht, kunnen niet met andere kortingen of acties worden gecombineerd. Eenmaal gekocht, kan de M1-behandelingsvoucher niet worden geruild. Duplicatie van de voucher is verboden. De orderbevestiging voor de aankoop van de waardebon kan niet als waardebon worden ingewisseld in de gespecialiseerde centra van M1 Med Beauty.

§ 12 VERKOOPBELASTING

Overeenkomstig zijn de toepasselijke regels en voorschriften aan alle onlineaankopen in het algemeen onderworpen aan belasting over de toegevoegde waarde (btw).

§ 13 ANNULERINGSVOORWAARDEN

De consument heeft recht op het hieronder nader beschreven wettelijke herroepingsrecht.

Annuleringsvoorwaarden:

— Aanvang van het recht van herroeping —

(1) Recht van herroeping

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, mits u één artikel of meerdere artikelen als onderdeel van een uniforme bestelling heeft besteld en de artikel(en) uniform wordt/worden geleverd. Indien u in het kader van één bestelling meerdere goederen heeft besteld en de goederen afzonderlijk worden geleverd, begint de herroepingstermijn pas te lopen wanneer u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen of de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax, e-mail of telefoon) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

U kunt het modelformulier voor herroeping hier vinden.

(2) Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden.

U dient de goederen direct en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons op bovenstaand adres te retourneren of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan u toedoen.

— Einde van de annuleringsvoorwaarden —

In het geval van M1-cadeaubonnen moet de consument tijdens het bestelproces instemmen met het voortijdig vervallen van het herroepingsrecht. Met het begin van de uitvoering van de overeenkomst, d.w.z. de aanmaak van de code van de cadeaubon, stemt de consument in met een afstand van het herroepingsrecht. Indien de consument niet instemt met de afstand van het herroepingsrecht voordat hij de bestelling afrondt, komt er geen koopovereenkomst tot stand.

§ 14 TRANSPORTSCHADE

Indien de goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u dergelijke gebreken onmiddellijk bij de bezorger te melden en direct contact met ons op te nemen.

§ 15 AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij, alsmede onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers, zijn slechts aansprakelijk voor andere schade dan schade voortvloeiend uit de verwonding van lichaam en gezondheid, voor zover deze schade berust op opzettelijk of grof nalatig gedrag of op een opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting door ons of onze plaatsvervangers. Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan u regelmatig mag vertrouwen. Iedere verdere aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten. Aanspraken die voortvloeien uit een door ons gegeven garantie voor de kwaliteit van de goederen en uit de Wet Productaansprakelijkheid blijven hierdoor onaangetast. Bij niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn wij alleen aansprakelijk voor de voor dit soort contracten typische, te voorziene schade, indien deze schade door nalatigheid is veroorzaakt, tenzij het gaat om een vordering tot schadevergoeding wegens schending van het lichaam of de gezondheid.

Wegens het open karakter van deze website en de mogelijkheid van fouten in de opslag en transmissie van digitale informatie, garanderen wij niet de nauwkeurigheid of veiligheid van enige informatie die naar deze website wordt overgebracht of van deze website wordt afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op deze website. Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen op deze website worden verstrekt “zoals zij zijn” en zonder garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk, impliciet of anderszins. Niets in deze clausule doet afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument of uw rechten met betrekking tot een annulering van het contract.

§ 16 INTELLECTUELE EIGENDOM

U erkent hierbij en stemt ermee in dat wij of onze licentiegevers ten allen tijde alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten behouden op alle materiaal of inhoud die als onderdeel van de Website wordt verstrekt. U mag dergelijk materiaal alleen gebruiken in overeenstemming met de uitdrukkelijke toestemming die door ons of onze licentiegevers is verleend. Deze bepaling belet u niet deze website te gebruiken voor zover dat nodig is om een kopie te maken van een bestelling of van de details van het contract.

§ 17 LINKS OP ONZE WEBSITE

Onze website kan links bevatten naar andere websites of materiaal van derden. Dergelijke links zijn uitsluitend ter informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites of materialen van derden. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van dergelijke links.

§ 18 SCHRIFTELIJKE KENNISGEVINGEN

De toepasselijke wetgeving vereist dat sommige van de informatie of kennisgevingen die wij u geven schriftelijk moeten zijn. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u dat de meeste communicatie met ons langs elektronische weg zal verlopen. Uw wettelijke rechten worden door deze bepaling niet aangetast.

§ 19 GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEIDSCLAUSULE

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen van het contract onverlet. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de desbetreffende wettelijke bepaling. Hetzelfde geldt in geval van een leemte.

§ 20 WERKINGSSFEER VAN DE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, regelingen of afspraken tussen u en ons, zowel mondeling als schriftelijk. U en wij erkennen dat noch u noch wij zullen vertrouwen op enige verklaring, toezegging of belofte, indien van toepassing, die door de ander uitdrukkelijk of stilzwijgend, schriftelijk of mondeling is gedaan in de loop van onderhandelingen die tussen u en ons hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de totstandkoming van een dergelijk contract, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden. Noch u, noch wij zullen enig rechtsmiddel hebben met betrekking tot een valse verklaring die mondeling of schriftelijk door de andere partij is afgelegd voorafgaand aan de datum van het aangaan van het contract (tenzij een dergelijke valse verklaring frauduleus is afgelegd). De enige remedie van de andere partij is de remedie voor contractbreuk zoals voorzien in deze Voorwaarden.

§ 21 RECHT EN BEVOEGDHEID

Het gebruik van onze website en alle overeenkomsten voor de aankoop van producten via onze website zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website of deze overeenkomsten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Duitse rechtbanken. Indien u als consument een overeenkomst aangaat, laat deze bepaling uw wettelijke rechten als zodanig onverlet.

Status: februari 2020