Privacyverklaring

VEILIGHEID EN BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij beschouwen het als onze primaire taak om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens te handhaven en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Wij betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid en passen de modernste veiligheidsnormen toe om een maximale bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

Definities

De wetgever eist dat persoonsgegevens rechtmatig, te goeder trouw en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt (“rechtmatigheid, billijkheid, transparantie”). Om dit te garanderen, informeren wij u over de individuele wettelijke definities die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

1. PERSOONSGEGEVENS

“persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen, wordt als identificeerbaar beschouwd.

2. VERWERKING

“verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, op één lijn brengen, met elkaar in verband brengen, kwalificeren, wissen of vernietigen van gegevens.

3. BEPERKING VAN DE VERWERKING

“Beperking van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

4. PROFIELEN VAN DE PROFILATIE

“profilering”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de verwerking van bepaalde aspecten van de verwerking van bepaalde persoonsgegevens betreffende een natuurlijke persoon met name om aspecten te analyseren of te voorspellen die verband houden met de werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangen, de betrouwbaarheid, het gedrag, de verblijfplaats of de bewegingen van de natuurlijke persoon.

5. PSEUDONIMISERING

“pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat hem aanvullende informatie wordt verstrekt, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegekend.

6. BESTANDSSYSTEEM

“bestandssysteem”: elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die toegankelijk is volgens specifieke criteria, hetzij gecentraliseerd of georganiseerd op een functionele of geografische basis.

7. VERANTWOORDELIJKE

“verantwoordelijke”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; indien het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking zijn vastgelegd in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten worden vastgesteld.

8. VERWERKER VAN PERSOONSGEGEVENS

“verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die of die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

9. ONTVANGER

“ontvanger”: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze persoon al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd en de verwerking van deze gegevens door deze autoriteiten vindt plaats overeenkomstig de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

10. DERDE PARTIJ

“derde partij”: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instantie dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker te verwerken.

11. TOESTEMMING

Onder “toestemming” van de betrokkene wordt verstaan elke vrijwillige, geïnformeerde en duidelijke  uiting van zijn of haar wil in het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling, waarbij de betrokkene zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kenbaar maakt.

RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een wettelijke basis voor de verwerking bestaat. Volgens artikel 6, lid 1, onder a) tot en met f), van het AVG is de verwerkng alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

A. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;

B. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;

C. De verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is;

D. De verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;

E.. De verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd;

F. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind.

INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS


(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (e-mailadres, eventueel naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet meer nodig is, of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke bewaarplicht bestaat.

VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT

Wanneer u de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u uzelf niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (wettelijke basis is art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 lit. f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • De hoeveelheid overgedragen gegevens per geval
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

GEBRUIK VAN COOKIES

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser die u gebruikt op uw harde schijf worden opgeslagen en via welke bepaalde informatie naar de plaats van de cookie stroomt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden toegelicht:

A. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Hieronder vallen met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer herkend worden wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uzelf afmeldt of uw browser sluit.

B. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

C. U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en de acceptatie van cookies van derden of alle cookies weigeren. Cookies van derden” zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij en dus niet door de website die u momenteel bezoekt. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken door cookies uit te schakelen.

Verdere functies en aanbiedingen van onze website

D. Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor latere bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

E. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser, maar door uw Flash-plug-in vastgelegd. We gebruiken ook HTML5-opslagobjecten die op uw apparaat zijn opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, ongeacht de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat de Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bijvoorbeeld “Better Privacy” voor Mozilla Firefox of de Adobe-Flash-Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door gebruik te maken van de privémodus in uw browser. We raden u ook aan om regelmatig uw cookies en browsergeschiedenis handmatig te verwijderen.

Privacyinstellingen

Change cookie settings

VERDERE FUNCTIES EN AANBIEDINGEN VAN DE WEBSITE

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij u verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. In de regel moet u meer persoonlijke gegevens verstrekken, die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht van ons, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, wanneer wij samen met partners deelnemen aan promoties, wedstrijden, het sluiten van contracten of soortgelijke diensten. Voor meer informatie, gelieve uw persoonlijke gegevens te verstrekken of zie de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

GEBRUIK VAN ONZE WEBSHOP

(1) Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens invoert, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor de verwerking van contracten wordt afzonderlijk gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt vrijwillig een klantenaccount aan te maken waarin wij uw gegevens opslaan voor toekomstige aankopen. kan. Wanneer u een account aanmaakt onder “Mijn Account”, wordt de opgeslagen gegevens herroepbaar.

(2) In verband met de commerciële en fiscale vereisten zijn wij verplicht uw adres op te slaan, om de betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar op te slaan. Echter na twee jaar zullen wij de verwerking beperken, d.w.z. uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor doeleinden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

(3) Om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens door derden te voorkomen, in het bijzonder financiële gegevens, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS technologie.

GEGEVENSBESCHERMING BIJ HET GEBRUIK VAN EXTERNE BETALINGSDIENSTEN

Wij bieden verschillende betaalmethoden aan voor het gebruik van de webshop en maken gebruik van verschillende betalingsdiensten. Afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode worden verschillende gegevens aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de toezending is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van de AVG. Hieronder vindt u een lijst van onze betalingsdienstaanbieders.

a. PayPal

Als u kiest voor de betaalmethode PayPal, zullen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan PayPal. Voorwaarde voor het gebruik van PayPal is het openen van een PayPal-rekening. Bij het gebruik of het openen van een PayPal-rekening moet uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden doorgegeven aan PayPal. De rechtsgrond voor de verstrekking van de gegevens is artikel 6 lid 1 sub a AVG (toestemming) en artikel 6 lid 1 sub b AVG (verwerking ter uitvoering van een overeenkomst).

Exploitant van de betalingsservice PayPal is de:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal

L-2449 Luxemburg

E-mail: impressum@paypal.com

Met de PayPal-betaaloptie stemt u in met de overdracht van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan PayPal. De verdere gegevens die door PayPal worden verzameld, zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

VEILIGHEID BIJ MISBRUIK

Als iemand u of ons probeert te bedriegen met uw creditcard- of PayPal-rekening, volg dan de instructies van uw creditcardbedrijf of PayPal en neem onmiddellijk contact met ons op via het e-mailadres info@m1-beauty.nl of via ons telefoonnummer. De meeste creditcardbedrijven of PayPal dekken alle schade die u onder bepaalde voorwaarden door misbruik van uw creditcard- of PayPal-rekening kunt ondervinden.

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS VOOR DE VERWERKING VAN CONTRACTEN EN HET OPENEN VAN EEN KLANTENREKENING

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenaccount opent. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de contractafwikkeling en de verwerking van uw aanvragen. Na volledige afwikkeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en aan het einde van de fiscale en commerciële bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u hieronder zullen informeren.

GEGEVENSOVERDRACHT VOOR DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Voor de uitvoering van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Om de betalingen te verwerken, geven wij de nodige betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons gemachtigde betalingsdienstaanbieder of aan de door u tijdens het bestelproces gekozen betalingsdienst.

NIEUWSBRIEF

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de toestemmingsverklaring.

(2) Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure om ons in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast bewaren we de IP-adressen die u gebruikt en de data van registratie en bevestiging. Het doel van de procedure is om uw registratie te bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens te verduidelijken.

(3) Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief. De vermelding van andere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

(4) U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en uw abonnement op de nieuwsbrief annuleren. U kunt uw herroeping kenbaar maken door te klikken op de link in elke e-mail van de nieuwsbrief, door gebruik te maken van dit formulier op de website, door een e-mail te sturen naar info@m1-beauty.nl.

(5) Wij wijzen u erop dat wij uw gebruikersgedrag bij het versturen van de nieuwsbrief evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verstuurde e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, die één pixel beeldbestanden vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in § 3 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. De informatie wordt opgeslagen zolang u zich op de nieuwsbrief heeft geabonneerd. Nadat u zich heeft afgemeld, slaan wij de gegevens puur statistisch en anoniem op.

WHATSAPP

Wij gebruiken Whatsapp om u regelmatig te informeren over promotionele aanbiedingen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een afspraak te maken via Whatsapp. Voor de levering van berichten maken wij gebruik van de dienstverlener “Whatsbroadcast”, met wie wij een overeenkomst voor de afwikkeling van het contract hebben gesloten. Ontvangers van Whatsapp-berichten kunnen deze service annuleren met de melding “STOP”.

KINDEREN

Ons aanbod is in principe gericht op volwassenen. Personen die jonger zijn dan 18 jaar moeten zonder toestemming van de ouders of wettelijke voogden geen persoonlijke gegevens van welke aard ook gegevens voor ons.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE


(1) Intrekking van de toestemming

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op een gegeven toestemming, heeft u te allen tijde het recht de toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de intrekking ervan.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw herroepingsrecht uit te oefenen.

(2) Recht op bevestiging

U heeft het recht om van de verantwoordelijke persoon bevestiging te vragen of wij persoonlijke gegevens over u verwerken. U kunt te allen tijde een bevestiging aanvragen via de bovenstaande contactgegevens.

(3) Recht op informatie

Als er persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie opvragen over deze persoonlijke gegevens en over de volgende informatie:

A. verwerkingsdoeleinden;

B. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

C. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog steeds worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

D. indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van deze duur;

E. het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens over u te laten verbeteren of verwijderen of om de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens te beperken of zich daartegen te verzetten;

F. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

G. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;

H. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde impact van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft u het recht om in verband met de overdracht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG. Wij verstrekken een kopie van de persoonsgegevens die het voorwerp uitmaken van de verwerking. Wij kunnen een passende vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die u bij een persoon aanvraagt. Indien u de aanvraag elektronisch indient, worden de gegevens in een gemeenschappelijk elektronisch formaat verstrekt, tenzij anders vermeld. Het recht op het verkrijgen van een kopie in overeenstemming met lid 3 doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van andere personen.

(4) Recht op correctie

U heeft het recht om ons te verzoeken om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen – ook door middel van een aanvullende verklaring.

(5) Recht op herroeping (“recht om te worden vergeten”)

U heeft het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen en wij zijn verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

A. De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

B. De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) of artikel 9, lid 2, is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking.

C. De betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking of de betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 2, AVG.

D. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

E. Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

F. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die overeenkomstig artikel 8, lid 1, AVG worden verleend.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig lid 1 te verwijderen, neemt hij passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat een betrokkene hen heeft verzocht alle links naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens te verwijderen.

Het recht op herroeping (“recht om te worden vergeten”) bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is:

 • de vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die vereist is voor de verwerking krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89, lid 1, AVG, wanneer het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig nadelig kan maken, of
 • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

(6) Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

A. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,

B. de verwerking is onwettig en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;

C. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de indiening, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, of

D. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de bedoelde verwerking totdat is vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van de betrokkene zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking is beperkt overeenkomstig de hierboven uiteengezette voorwaarden, worden deze persoonsgegevens – behalve dat zij worden opgeslagen – alleen verwerkt met de toestemming van de betrokkene of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, actueel en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon zonder tussenkomst van de verantwoordelijke persoon aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, mits dit gebeurt:

A. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), AVG; en

de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden.

B. Bij de uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens lid 1 heeft u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van gegevens heeft geen invloed op het recht op verwijdering (“recht om te worden vergeten”). Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd.

(8) Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

U kunt uw recht van bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon.

(9) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van het opstellen van profielen – die rechtsgevolgen voor u heeft of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk benadeelt.

Dit geldt niet als de beslissing:

A. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;

B. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

C. berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt passende maatregelen om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

De betrokken persoon kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon.

(10) Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Zij hebben ook, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, van arbeid of van de plaats van de vermoedelijke overtreding, wanneer de betrokkene van mening is dat de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

(11) Recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Onverminderd de administratieve of buitengerechtelijke beroepsmogelijkheden, met inbegrip van het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 AVG, hebben zij recht op een doeltreffende voorziening in rechte indien zij van mening zijn dat hun rechten uit hoofde van deze verordening zijn geschonden als gevolg van een met deze verordening strijdige verwerking van hun persoonsgegevens.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS/GOOGLE ADS

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. “(“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien op deze website echter IP-anonimisering wordt geactiveerd, zal Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verminderen.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de exploitant van de website andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat een persoonlijke relatie kan worden uitgesloten. Voor zover de over uw verzamelde gegevens persoonlijk zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij kunnen ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework., ingediend.De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f AVG.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. gebruiksvoorwaarden:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de verklaring inzake gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatonafhankelijke analyse van bezoekersstromen die via een gebruikers-ID wordt uitgevoerd. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik in uw klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens” deactiveren.

GEBRUIK VAN PLUGINS VOOR SOCIAL MEDIA

(1) We gebruiken momenteel de volgende social media plug-ins: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat bij uw bezoek aan onze site in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U herkent de aanbieder van de plug-in aan het merk op het vakje boven de beginletter van het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie die u op de betreffende website van onze online-dienst hebt opgeroepen.

Bovendien zullen de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden toegezonden. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres onmiddellijk na het verzamelen ervan volgens de informatie van de desbetreffende aanbieders in Nederland geanonimiseerd. Bij activering van de plug-in worden persoonlijke gegevens van u aan de betreffende aanbieder van de plug-in doorgegeven en daar opgeslagen (bij Amerikaanse aanbieders in de VS). Aangezien de aanbieder van de plug-in met name via cookies gegevens verzamelt, raden wij u aan om alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vakje klikt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagtermijnen. Ook hebben wij geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

(3) De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om vraaggerichte reclame te tonen en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. om te kunnen ontwerpen. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is Art. 6, lid 1, onder a), van de richtlijn.aangestoken AVG.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u al dan niet een account bij de aanbieder van de plug-in heeft. en zijn daar ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in provider uw bij ons verzamelde gegevens worden direct aan uw bestaande Plug-in provider doorgegeven. Account. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld de pagina linkt, de aanbieder van de plug-in slaat deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze informatie met uw Contacten met het publiek. Wij raden u aan om u te registreren na het gebruik van een sociaal netwerk. regelmatig, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo in staat bent om Vermijd het toewijzen van uw profiel aan de aanbieder van de plug-in.

(5) Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de volgende gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de respectieve aanbieders van plug-ins en URL met hun informatie over gegevensbescherming:

A. Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, Verenigde Staten van Amerika; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over het verzamelen van gegevens: Facebook Data Use Guidelines. (https://www.facebook.com/about/privacy) Facebook is toegetreden tot het EU-VS Privacy Shield.

B. Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountainview, Californië 94043, USA. Google heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield.

Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS. Twitter heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield.

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE.

T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Duitsland.

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Californië 94043, VS. LinkedIn heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield.

Flattr Network Ltd., waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 2nd Floor, White Bear yard 114A, Clerkenwell Road, Londen, Middlesex, Engeland, EC1R 5DF, Groot-Brittannië.

INTEGRATIE VAN GOOGLE MAPS

(1) Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u gemakkelijk gebruik maken van de kaartfunctie.

(2) Door een bezoek aan de website ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit geldt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uzelf eerst afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Deze evaluatie vindt met name plaats (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om vraaggerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en de mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft deze aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework., verstrekt.